NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík je prázdný
Zobrazit obsah košíku

Reklamační řád

Servis, záruky a reklamace

Firma Pinie Lubná, spol. s r.o. za vynaložené peníze nabízí vždy maximální možnou kvalitu zboží, nejmodernější prodejní služby, servis a zákaznickou podporu. Jsme vždy v dialogu s našim zákazníkem a v naší každodenní činnosti se snažíme maximální možnou mírou vyjít vstříc požadavkům zákazníka.
Proto zde jasně a předem uvádíme doporučené postupy pro zákazníky v případě možných komplikací.

Servis

Usilujeme vždy o maximální kvalitu vlastních výrobků a kvalitu výrobků zastupovaných firem. Před uvedením nových výrobků do prodeje provádíme náročné testy a výrobky průběžně kontrolujeme při příjmu na sklad. I přes veškeré úsilí však může někdy dojít k poruše zařízení (výskyt vady). K co nejrychlejšímu vyřízení takových případů je k dispozici naše servisní středisko, které provádí záruční i pozáruční opravy. Na rozdíl od mnoha našich konkurentů provádíme tyto opravy vlastními vyškolenými pracovníky a v provozovně firmy. Odpadají tudíž jakékoliv problémy s přeposíláním výrobku do autorizovaného servisu, prodlení při opravě a čekání na náhradní díly.

Poškození při přepravě

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno kupujícímu v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží od dopravce nepřevzít. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě škodního protokolu bude zákazníkovi (po uzavření škodní události s dopravcem) poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek.

Mechanické poškození

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po odhalení vady, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Výrobky jsou při expedici kontrolovány a baleny dostatečně tak, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození při vynaložení přiměřené péče ze strany přepravce. Doporučujeme proto věnovat náležitou pozornost i relativně drobným poškozením přepravních obalů, protože po převzetí zásilky od dopravce leží důkazní břemeno o mechanickém poškození na straně kupujícího a dopravce se ke zpětnému uznání škody zpravidla staví zamítavě.

Nekompletnost dodávky

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, kompletnosti nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 24 hodin) písemně zprávu prodávajícímu (pro urychlení je vhodné obratem provést i telefonické hlášeni). K pozdějším reklamacím nelze přihlédnout.
Většina zásilek je v rámci expedičního systému při balení dokumentována videozáznamem a hmotnost je kontrolována na přesných digitálních vahách, takže zjištění závady na naší straně je snadno proveditelné – k plné spokojenosti zákazníka.

Záruka a záruční lhůta

Zákonná práva domácích spotřebitelů jsou chráněna záruční lhůtou, která je na spotřební zboží dle Občanského zákoníku obecně stanovena na 24 měsíců.
POZOR – řada komodit v našem sortimentu nespadá do kategorie spotřebního zboží.
Vztahy s podnikatelskými subjekty (živnostníci, fyzické osoby, právnické osoby, státní i neziskové organizace) se řídí dle Obchodního zákoníku. V tomto případě záruční lhůtu určuje konkrétní dovozce či výrobce a zpravidla je stanovena v délce 6 měsíců. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu k obsluze, bezpečnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.
Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (v závislosti na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními a Všeobecnými obchodními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu/převzetím zásilky od dopravce.

Zánik záruky

  • - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné)
  • - mechanickým poškozením
  • - neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním
  • - použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
  • - používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • - poškozením vnějšími vlivy nebo živly
  • - poškozením zboží v důsledku nadměrného zatěžování nebo opotřebením
  • - porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
  • - poškozením zboží v důsledku zapojení, která neodpovídá příslušným normám

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz výše), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

Zánik možnosti vrácení zboží

Možnost vrácení zboží zaniká, kromě důvodů uvedených v odstavci Zánik záruky, také v případě, že zboží bylo na přání zákazníka upraveno (např. opatřením nátěrem, zakrácením apod.) tak, že by již bylo velmi problematické či prakticky vyloučené, takové zboží znovu prodat.

Postup při reklamaci

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího/adresa servisního střediska uvedená v záručním listu.
Pokud je v záručním listu uvedena adresa servisního střediska, musí být reklamace řešena tímto střediskem. Proto doporučujeme reklamaci uplatnit přímo na uvedené adrese, protože my musíme reklamaci směrovat do téhož střediska a dochází ke zbytečným průtahům celé záležitosti. Náklady na přepravu reklamovaného zboží na určenou adresu jdou k tíži kupujícího.
Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Zboží k reklamaci posílejte – pokud možno – v původním obalu. Dopravce neručí za špatně / nevhodně / nedostatečně zabalené zásilky. POZOR – výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.
V případě jakýchkoli nejasností ohledně postupu při reklamaci doporučujeme detaily konsultovat e-mailem na adrese info@pinie.cz nebo telefonicky (na číslech uvedených v sekci Kontakty).
Kupující je povinen:
– doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, účtenka – pokud možno kopie), nebo uvést jeho variabilní symbol
– předložit záruční list (byl-li při nákupu vystaven/přiložen)
– co nejvýstižnějším způsobem popsat závadu, její projevy, případně četnost výskytu
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě (Detaily o termínech vyřizování reklamací jsou zakotveny ve Všeobecných obchodních podmínkách).
Při každém servisním zásahu je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění (např. formou zápisu do záručního listu). Bez takovéhoto protokolu není servisní zásah brán v potaz.
Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.